การหาค่า COD โดยใช้ผลิตภัณฑ์ของ Thermo Scientific

การหาค่า COD โดยใช้ผลิตภัณฑ์ของ Thermo Scientific

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทนำในการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย ทำให้สามารถประหยัดเวลา และได้ค่าที่แม่นยำมากขึ้น ซึ่ง ทาง Thermo Scientific ก็ได้มีการนำเสนอ เครื่องสำหรับการวิเคราะห์ เพื่อหาค่า COD โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกเครื่องให้ตรงกับความต้องการได้ โดยแบ่งเครื่องเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ คือ กลุ่มแรก คือ เครื่องที่สามารถวัดค่าได้เฉพาะค่า COD คือ รุ่น Orion AQ3140 และ เครื่องสำหรับวัดค่าได้หลายพารามิเตอร์ คือรุ่น Orion AQ4000 , Orion AQ3700 , Orion AQ7100 และ Orion AQ8100 ซึ่งเครื่องทั้งสองกลุ่ม จำเป็นต้องใช้งานร่วมกับเครื่องย่อย คือ เครื่องรุ่น COD165 และ น้ำยาสำหรับการวัดค่า โดยสามารถเลือกจากน้ำยาในช่วง 0 – 150 ppm, 0 – 1,500 ppm หรือ 0 – 15,000 ppm ขึ้นอยู่กับช่วงของน้ำตัวอย่าง

 

Orion AQ3140 Orion AQ4000 Orion AQ3700

Orion AQ7100 และ Orion AQ8100

Orion COD165


การวิเคราะห์หาค่า COD คือ การวัดค่าความสกปรกของน้ำคิดเปรียบเทียบในรูปของปริมาณออกซิเจนที่ใช้ในการออกซิไดซ์สารอินทรีย์ในน้ำให้กลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ โดยในการวิเคราะห์หาค่า สามารถทำได้โดยใช้ โปตัสเซียมไดโครเมต K2Cr2O7 ไปออกซิไดส์สารอินทรีย์คาร์บอนในสภาวะที่เป็นกรดอย่างแรงปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ในสภาวะที่อุณหภูมิสูงที่ 150 องศาเซสเซียส และใช้ reflux แบบปิดเพื่อป้องกันการสูญหายไปของสารที่ระเหยได้ โดยการวิเคราะห์เพื่อหาค่า COD โดยใช้เครื่องของ ยี่ห้อ Thermo Scientific นั้น สามารถทำได้โดย นำน้ำตัวอย่าง และ น้ำ D.I ใส่ลงในช่วงน้ำยาที่ได้เลือกไว้ ตามปริมาณที่ได้กำหนด จากนั้นนำไปย่อยในเครื่อง Orion COD165 ที่อุณหภูมิ 150 องศาเซสเซียสเป็นเวลา 120 นาที จากนั้น ทิ้งไว้ให้เย็น แล้วนำไปวิเคราะห์ผ่านเครื่อง Orion AQ3140 , Orion AQ4000, Orion AQ3700, Orion AQ7100 หรือ Orion AQ8100 โดยสามารถเลือก Preprogrammed ในเครื่อง ขึ้นอยู่กับน้ำยาที่ได้ใช้ จากนั้น เครื่องจะแสดงค่า COD ที่หน้าจอ อัตโนมัติ ซึ่งการใช้เครื่องที่มี Preprogrammed มาแล้วนั้น จะทำให้ ผู้ใช้งาน ไม่จำเป็นต้องสร้าง Standard curve เพื่อหาค่าความเข้มข้นของ COD ที่ไม่ทราบค่า ดังนั้น ทำให้ผู้ใช้งานประหยัดเวลา ได้มากขึ้น และเครื่องยังสามารถระบุได้ ว่า ช่วงน้ำตัวอย่างและช่วงของน้ำยา สัมพันธ์กันหรือไม่ ทำให้ ผู้ใช้งานจะสามารถหาค่า COD ได้อย่างแม่นยำมากขึ้น 

 

Orion AQ3140