สามารถติดต่อ ฝ่ายบุคคลได้โดยตรงที่

คุณฝ้าย 0-2448-2480 ต่อ 103 

หรือ E-mail pakarang.worldwidett@gmail.com

 

 

Sales Executive / Sales Area


อายุ : 23 ปี ขึ้นไป ไม่เกิน 35 ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี 
เพศ : ชาย / หญิง
สาขา : วทบ. วิทยาศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ การตลาด

ความสามารถพิเศษ

 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
 • พูด/อ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษได้
 • ขับรถยนต์ได้ (ถ้ามีรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีประสบการณ์ในงานขายไม่ต่ำกว่า 1 ปี

อื่นๆ : รักงานขาย, รักงานบริการ, มีความกระตือรือร้น

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ในเขตพื้นที่และตามผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดได้ตามเป้าหมายโดยฝ่ายบริหารเป็นผู้กำหนด
 • สร้างฐานลูกค้าใหม่ เช่น หารายชื่อลูกค้าใหม่ๆ เพื่อหาโอกาสในการนำเสนอสินค้า 
 • เก็บรักษาฐานลูกค้าเก่า เช่น การเยี่ยมเยียนและโทรศัพท์สอบถามความต้องการของลูกค้าเดิม
 • เข้าพบลูกค้าเพื่อเยี่ยมเยียน รับฟัง และ แก้ปัญหาให้กับลูกค้า
 • ศึกษา และ up date ข้อมูลของตลาด (เช่น คู่แข่ง สินค้าในตลาด) และ พัฒนาความรู้ในด้านสินค้าของบริษัท
 • วางแผนการขายตั้งแต่การเตรียมเอกสาร หรือ Presentation เพื่อนำเสนอในการเข้าพบลูกค้าครั้งแรกตลอดจนปิดการขาย และประสานงานเกี่ยวกับการเก็บเงินลูกค้า รวมถึงการเยี่ยมเยียนลูกค้าหลังจากมีการซื้อด้วย
 • ลงใบสั่งขาย ทำใบเสนอราคา รวมถึงการติดตามใบเสนอราคาจากลูกค้า
 • ดำเนินการในการเข้าพบลูกค้าตามกลุ่มพื้นที่รับผิดชอบ และ Application ที่ทางฝ่ายการตลาดส่งข้อมูล
 • ดำเนินการตามแผน 4 ภาค (คือการเข้าพบ, การส่ง Email, การโทรศัพท์ และการส่งแฟกส์หรือส่งทางไปรษณีย์) 
 • ส่ง Weekly Report เพื่อรายงานการเข้าพบลูกค้า
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น คณะกรรมการ 4ก.


Training needs

 • ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าที่ขาย
 • พัฒนาทักษะด้านการขายและการเข้าพบลูกค้า
 • มารยาทการเข้าพบลูกค้า

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Product Specialist 


อายุ : 23 ปี ขึ้นไป ไม่เกิน 35 ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี 
เพศ : ชาย / หญิง
สาขา : วทบ. วิทยาศาสตร์

ความสามารถพิเศษ

 • มีควมรู้ด้านวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะเครื่องมือวิทยาศาสตร์
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
 • พูด/ฟัง/อ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

อื่นๆ : รักงานบริการ, มีความกระตือรือร้น

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ศึกษาสินค้าของบริษัทให้มีความเชี่ยวชาญและมีความรู้
 • Update ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าทั้งหมดของบริษัท ได้แก่ สินค้าใหม่ที่บริษัทนำมาขาย สินค้าที่มีปัญหา การระงับนำเสนอสินค้าอันเนื่องมาจากการแจ้งของโรงงานหรือปัญหาของสินค้า คุณลัษณะที่มีการปรับเปลี่ยนทั้งการเพิ่มหรือลดจากทางโรงงานหรือจากทางบริษัท รวมถึงการเปลี่ยนแปลงด้านราคาสินค้า และข้อมูลเกี่ยวกับ Shipment สินค้าเข้าของบริษัท
 • ติดต่อและประสานงานกับทางโรงงานด้านสินค้า ได้แก่ ประสานงานด้านการเคลมสินค้า ซ่อมสินค้า การคืนสินค้า ข้อมูลเชิงเทคนิค ข้อร้องเรียนของลูกค้า และการติดตามความคืบหน้าดังกล่าว
 • การร้องขอเอกสารต่างๆ จากทางโรงงาน เช่น รายงานการตรวจสอบสินค้าจากทางโรงงานก่อนการส่ง เอกสารการรับรองเกี่ยวกับคุณภาพสินค้า 
 • สินค้าที่เข้ามาแต่ละครั้งว่าถูกต้องและสินค้าพร้อมขายหรือไม่ จัดเก็บข้อมูลการติดต่อเพื่อเป็นฐานข้อมูล เช่น ข้อมูลการขอ RMA, Credit Note, Replacement, Complain 
 • แปลคู่มือการใช้งาน หรือลักษณะของสินค้าเป็นภาษาไทย และการทำคู่มืออย่างย่อของสินค้าด้วย
 • เป็นวิทยากรอบรมด้านสินค้าให้กับพนักงานขายทุกๆสัปดาห์ รวมถึงเตรียมข้อมูลทั้ง Presentation และเอกสารสำหรับแจกในช่วงการอบรม
 • เป็นวิทยากรอบรมด้านสินค้าหรืออธิบายการใช้งานของสินค้าให้กับลูกค้า และในงานสัมมนาที่ทางบริษัทได้จัดขึ้น รวมถึงเตรียมข้อมูลทั้ง Presentation และเอกสารสำหรับแจกในช่วงการอบรม
 • ศึกษา และ update ข้อมูลของคู่แข่ง เพื่อนำมาเปรียบเทียบคุณลักษณะสินค้าของบริษัท และนำเสนอผู้จัดการฝ่ายขายหรือฝ่ายการตลาดต่อไป 
 • ดำเนินงานด้าน IQ, OQ, PQ
 • สนับสนุนข้อมูลวิชาการด้านสินค้าของบริษัทให้กับพนักงาน และสามารถแก้ไขปัญหาด้านสินค้าให้กับพนักงานขายได้ รวมถึงการตรวจสอบคุณลักษณะเครื่องสำหรับการยื่นเสนอลูกค้า
 • เขียนบทความด้านวิชาการกี่ยวกับสินค้าเพื่อลงนิตยาสาร E-Magazine และ ตอบปัญหาใน Website
 • ออกพบลูกค้าเพื่อสาธิต หรือนำเสนอสินค้าให้กับลูกค้า รวมถึงการตรวจรับงาน
 • ตอบคำถามด้านสินค้ากับลูกค้าทั้งทางโทรศัพท์ ทาง E-mail
 • R&D Project
  • รวบรวมและประเมินข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบสินค้าเข้า เช่น จำนวนสินค้าที่ไม่เป็นไปตาม Validation Report และ Spec อีกทั้งสินค้าที่ไม่ผ่านการรวจสอบคุณภาพจากทาง Service เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวแจ้งให้โรงงานแก้ไขต่อไป
 • ร่วมการตรวจสอบคุณภาพสินค้าในกรณีที่เร่งด่วน และมีปัญหาด้านคุณลักษณะส่ง Weekly Report เพื่อรายงานการเข้าพบลูกค้า
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การนำเสนอสินค้าใหม่ที่น่าสนใจสำหรับการเปิดตลาด การรวบรวมข้อมูลการ Set Lab เครื่องมือตามอุตสาหกรรมต่างๆ และแนะนำกลุ่ม Application ใหม่ เป็นต้น
 • Training Project

Training needs

 • ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าของบริษัท
 • พัฒนาทักษะด้านการพูดและตอบคำถามผ่านทางโทรศัพท์หรือทาง E-Mail กับลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจ
 • มารยาทการเข้าพบลูกค้า